Baw się, ucz i rośnij z nami

Przedszkole Samorządowe nr 6

ul. Nowy Świat 24, 32-020 Wieliczka


Informacja dla Rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 6 w Wieliczce

Szanowni Państwo!

22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola przy ul. Nowy Świat 24 w Wieliczce listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Wieliczce.

Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice! Nadszedł czas, kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zapisaniu Waszego dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej.

Poniżej podajemy informacje o terminach i kryteriach rekrutacji.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 1 marca 2024 r. (od godz. 8.00) do 22 marca 2024 r. (wprowadzanie wniosków do systemu informatycznego do godz. 15.00, składanie wniosków w jednostce pierwszego wyboru do godz. 16.00)
od 10 czerwca 2024 r. (od godz. 8.00) do 12 czerwca 2024 r. (wprowadzanie wniosków do systemu informatycznego do godz. 15.00, składanie wniosków w jednostce pierwszego wyboru do godz. 16.00)
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 marca 2024 r.
do 19 kwietnia 2024 r.

  od 13 czerwca 2024 r.
  do 14 czerwca 2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 kwietnia 2024 r.

(od godz. 12.00)

17 czerwca 2024 r.

(od godz. 12.00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 22 kwietnia 2024 r.    

(od godz. 12.00) 

do 24 kwietnia 2024 r.

(do godz. 16.00)

od 17 czerwca 2024 r.

(od godz. 12.00)

do 19 czerwca 2024 r.

(do godz. 16.00)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 kwietnia 2024 r.

(od godz. 12.00)

20 czerwca 2024 r.

(od godz. 12.00)

Kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

   1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Kryterium z ustawy Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci).

250

Niepełnosprawność kandydata.

250

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

250

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

250

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

250

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

250

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

250

2. Dokumenty potwierdzające kryteria ustawowe:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.).

  1. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Kryterium ustalone przez organ prowadzący Liczba punktów

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym.

100

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną  w przedszkolu pierwszego wyboru.

30

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

70

Rodzeństwo, którego rodzice ubiegają się o równoczesne przyjęcie dzieci do danego przedszkola.

25 (dla każdego z dzieci)

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

5

Dziecko, którego tylko jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym.

10

2. Dokumenty potwierdzające kryteria ustalone przez organ prowadzący:

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,  zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym.

Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wsparciu przez asystenta rodziny.

Plik do pobrania

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i w publicznych punktach przedszkolnych

Plik do pobrania

Kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 6 W WIELICZCE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Pliki do pobrania

Roczny plan pracy przedszkola 2023/2024.doc